DSC_5915_Eventing SJ Korshunova-Otvetnyi Vyzov Aug. 2013DSC_5916_Eventing SJ Korshunova-Otvetnyi Vyzov Aug. 2013DSC_5918_Eventing SJ Korshunova-Otvetnyi Vyzov Aug. 2013DSC_5919_Eventing SJ Korshunova-Otvetnyi Vyzov Aug. 2013DSC_5920_Eventing SJ Korshunova-Otvetnyi Vyzov Aug. 2013DSC_5922_Eventing SJ Stolyarov-Perpont Aug. 2013DSC_5923_Eventing SJ Stolyarov-Perpont Aug. 2013DSC_5930_Eventing SJ Stolyarov-Perpont Aug. 2013DSC_5936_Eventing SJ Stolyarov-Perpont Aug. 2013DSC_5937_Eventing SJ Stolyarov-Perpont Aug. 2013DSC_5939_Eventing SJ Nuzhdina-Geroopol Aug. 2013DSC_5944_Eventing SJ Nuzhdina-Geroopol Aug. 2013DSC_5953_Eventing SJ Nuzhdina-Geroopol Aug. 2013DSC_5957_Eventing SJ Nuzhdina-Geroopol Aug. 2013DSC_5961_Eventing SJ Nuzhdina-Geroopol Aug. 2013DSC_5964_Eventing SJ Selivanenko-Aramis Aug. 2013DSC_5968_Eventing SJ Selivanenko-Aramis Aug. 2013DSC_5971_Eventing SJ Selivanenko-Aramis Aug. 2013DSC_5977_Eventing SJ Selivanenko-Aramis Aug. 2013DSC_5979_Eventing SJ Selivanenko-Aramis Aug. 2013